Шартты әзірлеу

Шартты әзірлеу
Разработка договора

Бізде ... бойынша бірқатар ескертпелер бар.

У нас есть ряд замечаний по ...

- келісімшарт талаптарының кейбір баптары

- некоторым статьям условий контракта

- келісімшарттың қолданылу мерзімі

- сроку действия контракта

- тараптардың міндеттемелері

- обязательствам сторон.

Сізден ... сұраймын

Прошу вас ...

- өз ескертпелеріңізді баяндауды

- изложить ваши замечания

- біздің өтінішімізді тағы бір рет зерделеуді

- еще раз изучить нашу просьбу.

Мен сіздің ұсынысыңызбен келіспеймін.

Я не согласен (-на) с вашим предложением.

Біз ... байланысты бірнеше мәселелерді анықтап алғымыз келеді.

Мы хотели бы выяснить несколько вопросов, связанных с ...

- техникалық келісімшартқа

- техническим контрактом

- келісімшарттың коммерциялық бөлігіне

- коммерческой частью контракта.

Әуелі біздің фирмаларымыздың ресми атауын нақтылап алайық.

Давайте уточним официальное название наших фирм.

Біз шартымызды қандай талаптар негізінде жасасамыз?

На каких условиях мы заключим наш договор?

Әдетте, біз мұндай мәмілелерді ... талаптары негізінде жасасамыз.

Как правило, мы заключаем такие сделки на условиях

- франко-вагон

- франко-вагон

- сатушы елдің шекарасы

- граница страны продавца

- ФОБ порт Қазақстан (Ресей)

- ФОБ порт Казахстан (Россия).

Ал қазір машиналар мен жабдықтың тізімін қарайық.

А сейчас рассмотрим список машин и оборудования.

Бізде тауарлардың көлемі мен атауы жөнінде қарсылық жоқ.

У нас нет возражений против количества и наименования товаров.

Біз тауарлардың бағасын айқындау жөніндегі негіздемелерді анықтап алғымыз келеді.

Нам хотелось бы выяснить основания по определению цен на товары.

Баға осы тауардың көлік шарттарына сай келетін таңбалау және экспорттық буыптүю құнымен қоса жеткізілімнің аталмыш базисіне сәйкес белгіленеді.

Цены устанавливаются согласно вышеназванному базису поставки, включая стоимость маркировки и экспортной упаковки, соответствующих транспортным условиям для данного товара.

Бірақ қазір N тұрпатындағы бұйымның бағасы біз өткен жолы жасаған мәміленің бағасынан едәуір жоғары.

Но цена на изделие типа N сейчас значительно выше той, по которой мы производили предыдущую сделку.

Сіз бұл бұйымның сапасы жоғары екеніне назар аударуыңыз керек.

Вы должны принять во внимание, что это изделие высшего качества.

Машиналар мен жабдықтың жалпы құны қандай?

Какова же общая стоимость машин и оборудования?

Жеткізілімнің жалпы құны екі миллион теңге.

Общая стоимость поставок составит два миллиона тенге.

Қай мерзімде жеткізіледі?

В какие сроки будут производиться поставки?

Мына мерзімдерде жеткізіледі:

Поставки будут производиться в следующие сроки:

- тауардың алғашқы топтамасын бірінші тоқсанның аяғында жеткіземіз

- первую партию товара мы поставим в конце первого квартала

- қалғаны осы жыл бойына тоқсан сайын тең бөліктермен (жеткізілім кестесіне сәйкес) жеткізіледі.

- остальные поставки будут совершаться в течение этого года равными частями поквартально (согласно графика поставок).

Біз сізден жеткізілім туралы бізге уақытында хабарлап тұруларыңызды сұраймыз.

Мы просим вас своевременно ставить нас в известность о поставках.

Әрине, біз сіздерге бұл жайында уақытылы хабарлап тұрамыз.

Конечно, об этом мы известим вас своевременно.

Біз тауар жөнелтілгеннен кейін үш күннен кешіктірмей сіздерге жеткізілім туралы тиісті хабарлама жібереміз.

Не позднее трех дней после отгрузки мы пошлем вам соответствующее извещение о поставке.

Хабарламада жеткізілімнің жалпы салмағы, құны, сондайақ көліктің нөмірі көрсетіледі.

В извещении будет указан вес брутто, стоимость поставки, а также номер транспорта.

Қазір тауардың сапасы туралы сөйлесеміз.

Сейчас поговорим о качестве товара.

Бұйым сапасы жағынан қандай нормативтік құжаттамаларға сай келеді?

Каким нормативным документам по качеству соответствуют изделия?

Машиналардың сапасы халықаралық стандарттарға сай келеді.

Качество машин соответствует международным стандартам.

Қанекей, төлем шарттарын талқылайық.

Давайте обсудим условия платежа.

Жарайды, сіз тауар ақысын сатушы-елдің орталық банкінде төлейсіз.

Хорошо, оплату товара вы будете производить в центральном банке страны-продавца.

Төлеу кезінде сіз мынадай құжаттар ұсынуға тиіссіз:

При оплате вам следует представить следующие документы:

а) тауарлар тізбесі көрсетілген шоттың 4 данасы;

а) специфицированный счет в 4-х экз.;

б) буып-түю парақтарының 3 данасы

б) упаковочные листы в 3-х экз.;

в) теміржол жүкқұжатының (борт коносаментінің) көшірме данасы;

в) дубликат железно-дорожной накладной (бортового коносамента);

г) сапа сертификаты (машиналар мен жабдықтың сапасы шарт талаптарына сай келетінін қуаттайтын дайындаушы-зауыттың құжаты);

г) сертификат качества (документ завода-изготовителя, подтверждающий соответствие качества машин и оборудования договорным условиям);

д) сынақ хаттамаларының көшірмелері.

д) копии протоколов испытаний.

Төлемді тек шартқа сәйкес жеткізілген жиынтықты бірліктер үшін ғана төлейсіз.

Оплату производите только за комплектные единицы, поставленные согласно договору.

Сіздер бұл жабдыққа қандай кепілдік мерзім белгілейсіздер?

Какие гарантийные сроки вы устанавливаете на это оборудование?

Бұл жабдықтың кепілдік мерзімі екі жыл болады.

Гарантийный срок на это изделие составляет два года.

Сіздер бізге қандай техникалық құжаттама бересіздер және қай мерзімде бересіздер?

Какую техническую документацию вы передаете нам и в какие сроки?

Осы жылдың бірінші наурызына дейін біз сіздерге мынадай техникалық материалдарды жібереміз:

До первого марта этого года мы вышлем вам следующие технические материалы:

- жалпы түрінің сызбалары, онда машиналар мен жабдықтың барлық негізгі бөлшектері көрсетіледі

- чертежи общего вида с указанием всех основных деталей машин и оборудования

- басты бөлшектер мен тораптардың тізімі

- список главных деталей и узлов

- іргетастардың сызбалары

- чертежи фундаментов

- тиісті егжей-тегжейлі сипаттамалары берілген құрастыру сызбалары мен принципті тәсімдер (электрлік, гидравликалық, пневматикалық тәсімдер, май жағу, суыту тәсімдері мен басқа да тәсімдер)

- сборочные чертежи и принципиальные схемы (электрические, гидравлические, пневматические, смазки и охлаждения и другие) с соответствующими подробными описаниями

- машиналар мен жабдықты құрастыру, ретке келтіру, пайдалануға қосу, қызмет көрсету және жөндеу үшін басшылық

- руководства для сборки, наладки, пуска в эксплуатацию, обслуживания и ремонта машин и оборудования

- тозғыш бөлшектердің тізімі

- список быстроизнашивающихся деталей

- тозғыш бөлшектердің жұмыс сызбалары

- рабочие чертежи быстроизнашивающихся деталей

- қосалқы бөлшектердің тізбелігі.

- каталог запасных частей.

Аталмыш техникалық материалдардың екі жиынтықтамасы, сондай-ақ төлқұжаттар машиналармен және жабдықпен бірге жіберіледі.

Два комплекта вышеуказанных технических материалов, а также паспорта отсылаются вместе с машинами и оборудованием.

Бәлкім, сізде шартқа қайсыбір басқа толықтырулар бар шығар?

Возможно, у вас есть какие-либо другие дополнения к договору?

Иә, біз шарт бұзылған жағдайда қолданылатын ықпалшаралар туралы мәселені талқылауымыз керек.

Да, нам нужно обсудить вопрос о санкциях на случай нарушения договора.

Сонымен қатар біз ... туралы

Кроме того мы хотели бы внести

- қосымша тармақ енгізгіміз

- дополнительный пункт о ...

- шарттың екінші тармағына түзету енгізгіміз

- внести исправления во второй пункт договора

- шарттан ... туралы тармақты алып тастау жөнінде қарсы ұсыныс енгізгіміз

- внести контрпредложение - исключить из договора пункт о ...

- ғ ... тармақты мынадай редакцияда тұжырымдағымыз келеді.

- сформулировать пункт №... в следующей редакции.

Шарттың (келісімнің) орындалуы барысын аралас комиссия қадағалайтын болады.

За ходом выполнения договора (соглашения) будет следить смешанная комиссия.

Біз шарттың орындалуын тоқсан сайын (ай сайын) тексеруді ұсынамыз.

Мы предлагаем поквартально (ежемесячно) проверять выполнение договора.

Біз бұған келісеміз

Мы согласны с этим.

Сіздерден ... шығындарын көтерулеріңізді сұраймыз.

Просим вас взять на себя расходы по ...

- мамандарды ауыстыру

- замене специалистов

- мамандарды кері шақырып алу

- отзыву специалистов

- ақауларды жою

- устранению дефектов

Біз қарсы емеспіз. Бұл халықаралық практикаға сай келеді.

Мы не возражаем. Это соответствует международной практике.

Сіздерден жұмыстың барлық түрлерін орындау бағаламасын ұсынуларыңызды сұраймыз.

Просим вас предоставить нам расценки на выполнение всех видов работ.

Біз сіздерді қолдауға, сөйтіп орынды шегерім беруге дайынбыз.

Мы готовы пойти вам навстречу и предоставить разумную скидку.

Қанекей, мыналарды ...

Давайте обсудим ...

- құрылыс тетіктері мен жабдықты пайдалану үшін төленетін жалдау ақысының қолданыстағы мөлшерлемесін

- существующие ставки арендной платы за пользование строительными механизмами и оборудованием

- біздің (сіздің) мамандардың қызмет және тұрғын үй-жайлары үшін жалдау ақысының қолданыстағы мөлшерлемесін

- существующие ставки арендной платы за служебные и жилые помещения для наших (ваших) специалистов

- жалақы мөлшерлемесін

- ставки заработной платы

- салық мөлшерлемесін талқылайық.

- ставки налогов.

Біздің есебімізден...

... значительно превышает наши расчеты

- келісімшарттық құн

- контрактная стоимость

- сметалық құн

- сметная стоимость

- жұмыстарды орындау құны

- стоимость выполнения работ

- жабдықты жеткізу құны

- стоимость доставки оборудования

- жабдық құны

- стоимость оборудования

- объект құны едәуір асып түседі.

- стоимость объекта.


Казахско-русский экономический словарь.

Поможем сделать НИР

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»